Гаранционни условия

Сервизни условия

 

(PDF | 84KB)  

  

 

Гаранционни условия „Гаранция all-inclusive“ – Гаранция и допълнителни услуги на Festool GmbH

Валидно от: 01.12.2018

Ние Ви поздравяваме за покупката на Вашaта нова машина Festool. От 02.04.2013 с онлайн регистрацията на Вашaта нова машина Festool с гаранция all-inclusive получавате безплатно 36 месечна гаранция от датата на закупуването ѝ и имате правото на допълнителни сервизни услуги. С онлайн регистрацията Вие приемате следните условия: 

I. Общи условия и регистрация

1.1. При успешна регистрация Festool GmbH (наричана нататък „Festool“) Ви осигурява за всички нови електрически и пневматични машини Festool (наричани нататък „машини“) гаранция и допълнителни сервизни услуги базирани на следните условия, в случай че Вие сте краен клиент като физическо или юридическо лице с местожителство/местонахождение в България. Festool не поема гаранция и не осигурява правото на допълнителни сервизни услуги спрямо търговски партньори и фирми даващи машини под наем или прекупвачи.

1.1.1. Освен ако не е изрично регламентирано по-долу в точка 1.7 и точка 3.1, Festool GmbH (наричано по-нататък “Festool”), в случай на успешно приключване на регистрацията за всички нови Festool електрически и пневматични машини (наричана по-долу “машини”), предлага гаранция срещу разходи за ремонт и защита и допълнителни услуги на базата на тези правила и условия, при условие, че сте краен клиент, независимо дали е физическо или юридическо лице, което пребивава или има седалище в България.

1.1.2 Тези условия се прилагат и за батерии и зарядни устройства, които сте закупили на или след 1-ви Януари 2015 (по-нататък наричани “изделията”), като се предполага, че следните разпоредби не предвиждат отклонение от това.

1.2. Условия за регистрация:

  • Покупка от оторизиран търговски партньор.
  • Онлайн регистрация в рамките на 30 дни от датата на оригиналната касова бележка или фактура на www.festool.bg/сервиз.

1.3. След като успешно се регистрирате, ще получите сертификат за гаранция (потвърждение на гаранция) в електронна или писмена форма. Този сертификат винаги се прилага само по отношение на регистрираната машина.

1.4. С тези гаранционни условия Festool въвежда Вашите допълнителни права, които допълват Вашите договорни и законови права относно изправността на стоките. Тези гаранционни условия не се свързани с ограничения, погазвания или промени на Вашите договорни и законови права относно изправността на стоките.

1.5. Осигуряването на гаранционни или други сервизни услуги не води до удължаване на гаранционния период и не променя датата, от която той тече. Същото важи и за давността на Вашите договорни и законови права относно изправността на стоките.

1.6. За батерии Li-Ion и/или зарядни устройства, които сте закупили на или след 1 януари 2015 г., не се изисква  специална регистрация, която е описана в точка 1.1. Вместо регистрация, предпоставка за прилагане на услугите за гаранция е оригиналната фактура или касова бележка в съответствие с точка 2.5. Всички други общи условия продължават да се прилагат.

1.7. В случай, че Вие решите да се откажете от покупката на регистрираната машина или да я върнете, чрeз прекратяване, отменяне или опровeржeние на договора, то въпростната машина бива изключена от гаранцията.

II. 36 месеца Пълен ремонт, безплатно

2.1. Гаранционният период е с продължителност от 36 месеца и започва да тече от датата на закупуване, стояща на оригиналната касова бележка или фактура.

2.2. В гаранционен случай Festool извършва спрямо Вас в рамките на гаранционния период гаранция по избор на Festool чрез безплатна смяна дефектните части или безплатна смяна на машината. Други гаранционни права не съществуват.

2.3. Гаранционен случай е налице, ако

  • доставената машина е доказано с материални или производствени недостатъци.
  • Бързо износващите се части (най-вече графитни четки, лагери, гумени маншони, акумулаторни батерии, пръстенови уплътнения и шалтери) са повредени при доказано обичайно износване и при използване на машината по предназначение. Пълен списък на частите, които се покриват от гаранцията можете да видите в каталога с резервни части на www.festool.bg/сервиз – рубрика „Пълен каталог на резервните части”.

2.4. Гаранционен случай не е налице при

  • В случай на повреда на консумативи и аксесоари, особено в случая на работни плотове, подложки, plug-it кабели, циркулярни дискове, фрезери, накрайници за бъркалки, ножове за прободен трион, свредла, битове и пробивни инструменти.
  • в случай, че при свързване, монтиране, работа, употреба или поддръжка на инструментите не бъдат спазени указанията за употреба и всякакви други документи прилежащи на съответната машина.
  • при друга неподходяща употреба, особено при използване на груба сила (като изпускане или удар).
  • при повреди на машини, причинени при използване на неоригиналните принадлежности и резервни части.
  • при машини, на които са правени модификации или допълнения, особено ако са били разглобявани.
  • при продължителна употреба със силно износване, особено при продължително индустриално приложение или при продължителна над средната употреба на машината.

2.5. Обхват и валидност на гаранционните искове

Гаранционните искове трябва да бъдат отправени писмено към Festool незабавно след установяване на недостатъците и в рамките на гаранционния период. Към това е необходимо засегнатата машина заедно с оригиналната касова бележка или фактура, на която трябва да е спомената датата на покупка и наименованието на продукта, да бъде предадена или изпратен до продавача или до оторизираният сервиз на Festool, посочен на www.festool.bg.

2.6. Проверка и подаване на оплакване от страна на търговец

В случай, че сте закупили машината като търговец, за да бъдат валидни Вашите гаранционни искове, трябва да сте проверили машината незабавно след получаване и да сте уведомили писмено Festool за видими недостатъци и повреди по нея най-късно до две седмици след получаване, а на скрити недостатъци незабавно след тяхното откриване. Вие сте търговец, ако при сключване на договора за продажба сте изпълнявали Вашата стопанска или самостоятелна професионална дейност. Това важи както за физически лица така и за юридически лица и правоспособни дружества.

III. Вашите допълнителни сервизни услуги от Festool:

3. 36 месечна Замена при кражба

3.1. В случай на кражба ние Ви доставяме еднократно на мястото на Вашата открадната машина нова такава, без допълнителни застрахователни разходи и поемане на част от щетата от Вас в размер на 200 BGN. Това право Festool осигурява на всички успешно регистрирани машини Festool в 36 месечния гаранционен период от датата на Вашата оригиналната касова бележка или фактура. Заменената машина не подлежи повторно на гаранция срещу кражба.

3.2. За да бъде използвана тази сервизна услуга, кражбата трябва незабавно да бъде обявена в съответната полицейска служба. Донесението (служебната бележка от полицията) заедно със сервизния сертификат (потвърждението на гаранцията) трябва да бъдат представени в рамките на пет дни на Вашият търговски партньор на Festool. Той предава документите за проверка на Festool.

3.3. След проведена проверка ще бъдете информиран от Festool за положението и при признаване от страна на Festool ще можете да вземете новата си машина от Вашия търговски партньор срещу плащане на горе споменатата част от щета, която се поема от Вас.

4. 7 дни Връщане на парите

4.1. В рамките на 7 дни от датата на покупка, стояща върху оригиналната касова бележка или фактура можете да върнете Вашата регистрирана, неповредена и леко използвана машина заедно с пълната й окомплектовка в оригиналната опаковка срещу представяне на сервизния сертификат (потвърждението на гаранцията) при Вашият търговски партньор на Festool, който ще ви изплати продажната цена на машината.

4.2. В аргументирани случаи, особено при над обичайното износване, търговският партньор на Festool може да откаже изплащането, докато случаят не бъде проверен и одобрен от Festool.

5. 10 годишна гаранция за наличност на резервни части
Ние гарантираме, че най-малко 10 години след прекратяване на производството на дадена машина, резервни части за нея ще бъдат налични. В случай че Festool не спази това обещание, Вие ще получите в замяна равносилна нова машина от текущата продуктова програма безплатно. Вашата досегашна машина преминава в наши ръце.

IV. Заключителни разпоредби

6. Защита на личните данни
Ние ще съхраняваме, обработваме и използваме личните данни, които Вие предоставяте, когато регистрирате Вашите машини, само за целите свързани услугата SERVICE all-inclusive. Тези данни ще бъдат използвани само от Festool и дъщерните ѝ компании [по-специално, TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG и дружествата, наречени както е описано http://subsidiaries.festool.com]. Тези данни няма да бъдат предоставени на други дружества или използвани по друг начин за търговски цели.

7. Промяна на Вашите клиентски данни

Ако Вашите клиентски данни трябва да бъдат променени, Festool Ви предлага възможност да ги промените в безплатния Ви профил myFestool на www.festool.bg или да ни съобщите за промените чрез Формуляра за контакт на нашата интернет страница на https://www.festool.bg/, по телефона на нашия сервизен номер 02 958 66 83 или по пощата на “Тултехник системс” ЕООД, бул. “Христофор Колумб” №9, 1592 София.
Възникнали заради остаряли клиентски данни допълнителни разходи, няма да бъдат поемани от Festool.

8. Променяне на условията

Festool си запазва правото, да допълва или променя частично или изцяло тези гаранционни и сервизни условия при спазване на адекватен срок, при наличие на основателна причина и без спазване на този срок, при необходимото запазване на Вашите права и отговорности.

9. Други

9.1. Важат законите на Федерална република Германия с изключение на споразумението на обединените нации за договори за международна търговия (CISG).

9.2. Решаването на възникнали спорове относно гаранцията е в юрисдикцията на съда, където се намира седалището на Festool.

9.3. В случай че някое условие от тази гаранция е напълно или частично невалидно или неизпълнимо или при наличие на пропуск в гаранционните условия, то валидността на останалите условия не се променя. На мястото на невалидното или неизпълнимо условие важи това валидно и изпълнимо условие за договорено, което изпълнява най-близо смисъла на невалидното или неизпълнимо условие. В случай на пропуск в гаранционните условия важи това условие за договорено, което отговаря на това което би било договорено според смисъла на тази гаранция.