Връщане на стока

Отказ и връщане на закупена стока от електронен магазин fgb.bg

Търговец:  ФЕЛДЕР ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД., седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков №86, вх. А, ет. 2, ап. 1; вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 203670552.
Потребител: – физическо лице – потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

На основание чл. 50 от ЗЗП, Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока.

За да упражни правото си на отказ от сключения договор, Потребителят е необходимо да уведоми Търговеца на посочените от него по-долу име и адрес за своето решение преди изтичането на срока по чл. 50 от 14 дни. Уведомяването се извършва на траен носител: писмо, изпратено по пощата или по електронна поща.
Потребителят може да използва и настоящия формуляр, но това не е задължително.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До
ФЕЛДЕР ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД
гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков №86, вх. А, ет. 2, ап. 1
email: festool@fgb.bg:

С настоящото уведомявам / уведомяваме*, че се отказвам / отказваме* от сключения от мен / нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
– Поръчано на* / Получено на* ………………………………………………………………………

– Име на потребителя / ите ……………………………………………………………………………

– Адрес на потребителя / ите …………………………………………………………………………

– Подпис на потребителя / ите ……………………………………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………….

——————————————————

* Ненужното се зачертава.

Търговецът незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.
Срокът се счита за спазен, когато Потребителят изпрати или върне обратно стоките до ФЕЛДЕР ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, на адрес: гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков №86, вх. А, ет. 2, ап. 1,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Търговеца за отказа си от настоящия договор.

Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ по чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП (когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, съгласно приложение № 6).

Търговецът ще възстанови всички плащания, които са получени от Потребителя, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която Потребителят информира Търговецът за своето решение за отказ от настоящия договор. Възстановяването се извършва, като се използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителя изрично не се съгласи за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Потребителя.

Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не му бъде представено доказателство, че Потребителят е изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 лв.

До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Търговеца, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, както и да я предпази от счупване и / или повреждане по време на срока по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП. В случай на щети в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

При получаването на стоката Потребителят е длъжен да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци / дефекти, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката, да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми Търговеца на тел. 087 852 5311 . Ако не направи това, стоката се смята за одобрена, като Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци / дефекти, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и / или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Жалби могат да бъдат отправени на контактите посочени в сайта, а именно: гр.София, бул. Княз Ал. Дондуков-Корсаков №86, вх. А, ет. 2, ап. 1, e-mail:festool@fgb.bg; телефони: 087 852 5311.

Стоката може да бъде върната в случай, че:

– тя не е използвана;
– не са въведени и / или активирани пароли и профили, възпрепятстващи възстановяването на първоначалните фабрични настройки;
– не са деинсталирани оригиналните операционни системи и / или други програми, с които е била доставена стоката;
– защитното фолио (за телефони и аксесоари) не е премахнато / използвано;
– не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, оригинален платежен документ, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

Търговецът си запазва правото да откаже приемането на ползвана стока по свое усмотрение независимо от датата на нейното закупуване.

Потребителят се счита, че е запознат, приема и се задължава да спазва Общите Условия за ползване на електронен магазин fgb.bg, с всяко свое действие, направено в сайта.